30.6.2024

Psykometriset arvioinnit ovat keskeinen työkalu, kun halutaan ymmärtää paremmin työnhakijoiden ja nykyisten työntekijöiden persoonallisuutta, käyttäytymismalleja, motivaatiotekijöitä ja kyvykkyyttä. AON Assessment tarjoaa monipuolisia ja luotettavia psykometrisiä arviointeja, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Tässä artikkelissa käymme läpi, millaisia arviointeja AON Assessment tarjoaa ja miten ne voivat hyödyttää yrityksiä.

Persoonallisuusarvioinnit

Persoonallisuusarvioinnit ovat yksi AON Assessmentin keskeisistä työkaluista. Näiden arviointien avulla voidaan saada kattava kuva arvioitavan henkilön persoonallisuuden piirteistä, kuten sosiaalisuudesta, tunnollisuudesta ja emotionaalisesta vakaudesta. Persoonallisuusarvioinnit auttavat yrityksiä ymmärtämään, miten hyvin henkilö sopii tiettyyn rooliin tai tiimiin.

Persoonallisuusarviointien tulokset voivat myös auttaa esihenkilöitä johtamaan ja motivoimaan tiimejään tehokkaammin. Kun tiedetään, mitkä tekijät motivoivat kutakin työntekijää, voidaan luoda yksilöllisiä kehityssuunnitelmia ja parantaa työtyytyväisyyttä.

Kognitiiviset kykytestit

Kognitiiviset kykytestit mittaavat henkilön älyllisiä kykyjä ja ongelmanratkaisutaitoja. AON Assessmentin tarjoamat kognitiiviset testit voivat sisältää esimerkiksi loogista päättelyä, numeerista ajattelua ja verbaalista ymmärrystä mittaavia osioita. Nämä testit ovat erityisen hyödyllisiä rekrytointiprosessissa, kun halutaan varmistaa, että hakija omaa tarvittavat taidot tehtävän menestyksekkääseen suorittamiseen.

Kognitiiviset kykytestit voivat myös auttaa tunnistamaan potentiaalisia kehitysalueita nykyisissä työntekijöissä. Näin voidaan kohdentaa koulutusta ja kehitystoimenpiteitä tehokkaammin.

Motivaatiokyselyt

Motivaatiokyselyt ovat erinomainen työkalu, kun halutaan ymmärtää, mitkä tekijät motivoivat työntekijöitä. AON Assessmentin motivaatiokyselyt kartoittavat esimerkiksi työntekijän arvomaailmaa, uratavoitteita ja työympäristöön liittyviä preferenssejä. Näiden tietojen avulla yritykset voivat luoda motivoivampia ja sitouttavampia työympäristöjä.

Motivaatiokyselyiden tulokset voivat myös auttaa esihenkilöitä tunnistamaan, miten he voivat parhaiten tukea ja motivoida tiimiläisiään. Tämä voi johtaa parempaan työtyytyväisyyteen ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta.

Käyttäytymisprofiilit

Käyttäytymisprofiilit tarjoavat syvällistä tietoa siitä, miten henkilöt käyttäytyvät erilaisissa tilanteissa. AON Assessmentin käyttäytymisprofiilit voivat auttaa tunnistamaan esimerkiksi johtamistyyliä, tiimityöskentelytaitoja ja stressinsietokykyä. Näiden arviointien avulla voidaan varmistaa, että henkilöt sijoitetaan rooleihin, joissa heidän vahvuutensa pääsevät parhaiten esille.

Käyttäytymisprofiilit voivat myös auttaa esihenkilöitä ymmärtämään, miten he voivat parhaiten tukea ja kehittää tiimiläisiään. Tämä voi johtaa parempaan tiimityöskentelyyn ja tehokkaampaan johtamiseen.

Yhteenveto

AON Assessment tarjoaa monipuolisia ja luotettavia psykometrisiä arviointeja, jotka voivat auttaa yrityksiä tekemään parempia rekrytointipäätöksiä ja kehittämään nykyistä henkilöstöään. Persoonallisuusarvioinnit, kognitiiviset kykytestit, motivaatiokyselyt ja käyttäytymisprofiilit ovat kaikki arvokkaita työkaluja, jotka voivat parantaa yrityksen suorituskykyä ja työtyytyväisyyttä.

Jos haluatte hyödyntää AON Assessmentin tarjoamia psykometrisiä arviointeja rekrytointiprosessissanne tai henkilöstön kehittämisessä, ottakaa meihin yhteyttä. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat juuri teidän yrityksenne tarpeisiin.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password