Henkilöarviointi osana onnistunutta rekrytointia

Henkilöarviointi palvelee lukuisia tarkoituksia. Se tehostaa rekrytointia ja parantaa henkilöstön kehittämistä sekä yksilön tulevaisuuden potentiaalin kartoittamista. Henkilöarviointi auttaa myös johdon pätevyyden tarkastelussa tai muutosprosessien aikana tapahtuvien tehtävänkuvien ja roolien päivityksessä.

Tässä artikkelissa käsittelemme henkilöarvioinnin vaiheita rekrytoinnissa ja mitä hyötyjä henkilöstöarvioinnista on.

Mitä henkilöarviointi sisältää?

Henkilöarviointi on soveltuvuusarviointi, joka tuo objektiivisen näkemyksen työnhakijasta osana rekrytointiprosessia. Henkilöarvioinnin avulla tunnistetaan arvioitavan henkilön kyvykkyys ja tulevaisuuden potentiaali työnantajan näkökulmasta.

Henkilöarviointi sisältää yleisesti:

  • Persoonallisuus- ja motivaatiotestejä

  • Kyky- ja taitotestejä

  • Vastausten validoinnin ja soveltuvuuden arvioinnin

Henkilöarvioinnin toteutustapa ja sisältö voivat vaihdella rekrytoivan organisaation tarpeiden mukaisesti. Henkilöstöpalveluyritys räätälöi arvioinnin rekrytoitavaan tehtävään sopivaksi, työnhakijan etuja ajatellen.

Henkilöstöarviointia voidaan toteuttaa paikan päällä tai myös etänä.

Henkilöarviointi kartoittaa hakijan potentiaalia kyseiseen työhön

Henkilöarviointia käytetään, kun henkilön soveltuvuutta tehtävään halutaan tutkia toimeksiantajan määrittelemien kriteerien mukaan. Testattavan henkilön käyttäytymistä ja piirteitä arvioimalla vältetään haastattelun sisällön tulkinnanvaraisuutta ja tuodaan esille havaintoja, jotka ovat työn kannalta merkityksellisiä.

Henkilöstöarviointi sopii rekrytointiprosessin lisäksi erittäin hyvin tilanteisiin, jolloin työnantaja harkitsee nykyistä työntekijää uusiin tehtäviin, kuten esihenkilötehtäviin.

Lue lisää henkilöarvioinnista palvelusivulla!

Lisää tiedon objektiivisuutta

Henkilöarvioinnin menetelmät, kuten esimerkiksi persoonallisuustestit ja kykytestit, tarjoavat objektiivista tietoa hakijasta. Ne voivat avata henkilön työskentelytyyliä, päätöksentekokykyä, vuorovaikutustaitoja ja stressinsietokykyä. Kognitiiviset testit puolestaan voivat arvioida loogista ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja oppimiskykyä, kun taas persoonallisuustestit voivat valottaa hakijan sitoutumista, vastuuntuntoa ja tiimityöskentelyvalmiuksia.

Tämä tieto auttaa työnantajia ennakoimaan, miten hakija sopeutuisi kyseiseen työympäristöön ja tehtävään, sekä arvioimaan hakijan kehityspotentiaalia pitkällä aikavälillä. Henkilöarviointi voi myös tuoda esiin piileviä kykyjä tai valmiuksia, jotka voivat olla arvokkaita organisaation tulevaisuuden kannalta.

Vähentää hukkarekrytoinnin riskiä

Henkilöarviointi voi auttaa vähentämään hukkarekrytointien riskiä tarjoamalla kattavamman kuvan hakijasta. Työnantajille tämä tarjoaa mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja valita henkilö, joka ei ainoastaan täytä nykyisiä vaatimuksia, vaan pystyy myös kasvamaan ja kehittymään organisaation mukana.

Henkilöstön arvioinnissa, raportin avulla pohditaan työntekijän sopivuutta tehtävään

Henkilöarvioinnin vaiheet

Henkilöarviointeja käytetään paljon rekrytoinnin tukena ja henkilöarviointia varten määritellään henkilön työtehtävät. Ehdokas suorittaa valitut kyky- ja taitotestit sekä persoonallisuus- ja motivaatiotestit itsenäisesti, jonka jälkeen tulokset validoidaan kompetenssipohjaisella haastattelulla.

Henkilöarvioinnit räätälöidään juuri sopivaksi kyseistä työtehtävää varten. Esimerkiksi jos haetaan ohjelmistosuunnittelijaa, tulee määritellä tarkasti, millaista ohjelmoinnin osaamista, ongelmanratkaisukykyä tai esimerkiksi tiimityöskentelytaitoja tehtävään edellytetään.

Tarpeen määrittely ja suunnittelu

Henkilöarvioinnin ensimmäinen vaihe on tarpeen määrittely ja suunnittelu, jossa organisaatio määrittelee selkeästi, mitä ominaisuuksia ja taitoja avoinna oleva työtehtävä vaatii. Tämä luo perustan sille, miten ehdokkaita arvioivaan ja tämän avulla voidaan varmistaa, että arviointiprosessi on kohdennettu oikein.

Menetelmien valinta

Arviointimenetelmää valitessa useimmiten yhdistellään eri työkaluja ja menetelmiä, kattavan arvioinnin aikaansaamiseksi. Esimerkiksi jos yritys rekrytoi uutta analyytikkoa, saattaa se käyttää loogista päättelykykyä vaativia testejä.

Prosessin toteutus, tulosten analysointi ja hyödyntäminen

Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää, että arviointi on standardoitu ja systemaattinen, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia ja objektiivisia. Analysointivaiheessa tulokset muutetaan arvokkaaksi tiedoksi päätöksenteon tueksi. Lopuksi vastaukset validoidaan kompetenssipohjaisella haastattelulla ja soveltuvuudesta tehdään arvio.

Validoinnissa arvioidaan, miten hyvin testitulokset vastaavat todellisuutta ja kuinka hyvin ne ennustavat henkilön käyttäytymistä ja suoriutumista työssä. Sertifioidut henkilöarvioijat laativat testit ja analysoivat niitä muihin hakijoihin verrattuna.

Haastattelun ja testien vastauksista tehdään kirjallinen raportti, jossa arvioidaan henkilön soveltuvuutta tehtävään tai yrityksen sisällä uuteen rooliin. Raportti sisältää esimerkiksi henkilön heikkoudet, vahvuudet, työskentelytyylin, ongelmanratkaisukyvyn ja roolista riippuen esimerkiksi esihenkilötyöhön tarvittavia osaamisalueita.

Henkilöstöarviointi on osa nykyaikaista työelämää.

Milloin työnantajan tulisi käyttää henkilöarviointia?

Henkilöarviointi on arvokas työkalu työnantajille, sillä se tehostaa rekrytoinnin prosessia ja lisää sen onnistumisen mahdollisuutta. Henkilöarviointia suositellaan käytettäväksi erityisesti silloin, kun tehtävä vaatii tietyntyyppisiä persoonallisuuden piirteitä, kognitiivisia kykyjä tai erityisiä taitoja, joiden arviointi pelkän haastattelun avulla voisi olla haastavaa.

Työnantajana saat henkilöarvioinnista apua esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin.

Osana rekrytointiprosessia

Henkilöarvioinnin ensisijainen käyttötilanne on uusien työntekijöiden rekrytointi. Arviointia voidaan hyödyntää olemassa olevaan tai täysin uuteen työtehtävään, avuksi rekrytoinnin viimeiseen vaiheeseen tai lisätueksi lopullisen päätöksen yhteyteen.

Tämä prosessi mahdollistaa syvällisen ymmärryksen hakijoiden kyvyistä ja soveltuvuudesta, varmistaen että valittu henkilö ei ainoastaan täytä tehtävän vaatimuksia, vaan myös mukautuu yrityksen kulttuuriin.

Yrityksen muutostilanteissa ja sisäisessä rekrytoinnissa

Organisaation muutostilanteet voivat vaativat tarkkaa henkilöstön osaamisen ja potentiaalin arviointia. Henkilöarvioinnin avulla voidaan tunnistaa ne työntekijät, jotka soveltuvat parhaiten toimimaan muutoksesta huolimatta ja tukemaan organisaation uutta suuntaa.

Sisäisessä rekrytoinnissa henkilöarviointi tarjoaa välineen tunnistaa nykyisen henkilöstön joukosta potentiaaliset ehdokkaat avoimiin tehtäviin. Tämä nopeuttaa rekrytointiprosessia ja vahvistaa työntekijöiden sitoutumista yritykseen.

Johdon ja henkilöstön kouluttamiseen voidaan hyödyntää myös 360-arviointia – Tutustu lisää.

Uraohjauksessa ja tulevaisuuden suunnittelussa

Henkilöarviointi tarjoaa olennaista tietoa työntekijöiden vahvuuksista ja kehitystarpeista, mahdollistaen räätälöityjen kehitys- ja koulutusohjelmien suunnittelun.

Kun organisaatio ymmärtää, millä alueilla työntekijät tarvitsevat lisäkoulutusta tai tukea, voi se suunnata resurssejaan tehokkaammin ja edistää jatkuvaa oppimista ja kehittymistä työpaikalla. Tämä ei ainoastaan paranna yksittäisten työntekijöiden suorituskykyä, vaan vahvistaa koko organisaation osaamispohjaa.

Mikäli yritys haluaa sitouttaa henkilöstöä mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen sekä syventää motivaatiota ja kartoittaa esimerkiksi johtamisvalmiutta – ovat henkilöarvioinnit oiva mahdollisuus. Henkilöarvioinnin pohjalta saadaan luotettavia tuloksia, joita voidaan hyödyntää perehdyttämisessä, johtamisessa ja kehittymisessä.

Onko yritykselläsi henkilöarvioinnin tarpeita? Lue lisää Workerin henkilöarvioinnista ja ota yhteyttä.

Henkilöarviointeja voidaan toteuttaa ulkopuolisen yrityksen kautta.

Henkilöarviointi rakentaa yhdessä hakijakokemusta ja työnantajamielikuvaa

Henkilöarvioinnit ovat merkittävässä roolissa oikean henkilön valinnassa sekä laajemmin hakijakokemuksen ja työnantajan brändimielikuvan luomisessa. Kun arviointiprosessi on suunniteltu ja toteutettu ammattimaisesti, antaa se hakijoille viestin organisaation arvoista, kulttuurista sekä sitoutumisen laadusta.

Hakijakokemus parantuu, kun henkilöarviointi on läpinäkyvä ja hakijoita kohtaan oikeudenmukaisesti toteutettu. Positiivinen kokemus vahvistaa hakijoiden käsitystä organisaatiosta työnantajana, vaikka hakija ei tulisikaan valituksi kyseiseen työtehtävään.

Haluatko onnistua henkilöarvioinnin kanssa? – Me Workerilla autamme sinua.

Worker uutiskirje

Tilaamalla Worker-uutiskirjeen saat mm. ajankohtaista tietoa työpaikoista, vinkkejä työnhakuun sekä tietoja eri koulutusmahdollisuuksista.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Registration is currently disabled.

Forgotten Password